Course

การจองคลาสเรียน

  1. เลือกหลักสูตรเรียนที่สนใจ
  2. นัดวันและเวลาเรียนที่นักเรียนและครูสะดวกตรงกัน
  3. ชำระค่าเรียนเต็มจำนวนผ่านบัญชีธนาคาร ล่วงหน้า 3 วันทำการ
  4. แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุคลาสเรียน Line ID : ibafschool หรือ Tel 086-340-4815
  5. นำหลักฐานการชำระเงินมายืนยันการลงทะเบียนเรียนในวันเรียน

 

การชำระเงิน

  1. ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ IBAF
  2. โอนเงินค่าเรียนผ่านบัญชีธนาคาร
           ธนาคารธนชาต     ประเภท ออมทรัพย์
           ชื่อบัญชี  บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น     
           เลขที่บัญชี 498-6-01047-8
           ธนาคารกรุงเทพ     ประเภท ออมทรัพย์
           ชื่อบัญชี  บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 
           เลขที่บัญชี 179-4-74422-5